You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pacientu ievērībai,ierodoties Madonas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā (iestājoties stacionārā, plānveida pakalpojumu saņemšanai)Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, pacientu pavadošās personas drīkst pavadīt pacientu tikai līdz Uzņemšanas nodaļai.  
Līdzi jābūt:
  • derīgam personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID). Bērniem līdz 14 gadu vecumam - vecāku un bērna dokumentam (derīgai pasei, ID kartei, dzimšanas apliecībai);
  • ja bērnu uz stacionāru pavada persona, kas nav bērna vecāks, līdzi jābūt dokumentam, kas apliecina tiesības pārstāvēt pacienta bērna intereses - vecāku rakstiskai, notariāli apstiprinātai pilnvarai; 
  • ja tā ir plānveida operācija – nosūtijumam no ģimenes ārsta uz stacionāru (Veidlapa Nr. 027/u); visiem izmeklējumiem, kas ir saistīti ar veicamo operāciju; maiņas apaviem, viegls apģērbs ko pārvilkt, personīgās higiēnas piederumiem (tai skaitā wc papīram), ikdienas medikamentiem (ja tādi jālieto);
  • piederīgo kontaktinformācijai;
  • dokumentiem, kas atbrīvo no pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem:
                        - apdrošināšanas polisei
                        - politiski represētās personas apliecībai
                        - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas apliecībai
                        - izziņai par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam
                        - 1. un 2. grupas invalīda apliecībai
                        - citiem dokumentiem, kas apliecina atbilstību no maksāšanas atbrīvotajai personu kategorijai.

Visi dokumenti jāuzrāda Uzņemšanas nodaļā.

Ierodoties uz plānveida operāciju vai manipulāciju un nav iziets kāds izmeklējums, konsultācija vai nav veiktas nozīmētās analīzes, tas nozīmē, ka pacients nav sagatavojies uz šo operāciju, darbinieks ir tiesīgs atteikt stacionēšanos. Darba dienas laikā pacientam piedāvājam šos neizietos pakalpojumus poliklīnikā, bet jau kā maksas pakalpojumus pēc mūsu maksas cenrāža. 
      Atpakaļ