You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Paziņojums par telpu nomas tiesību rakstisku izsoli
11.04.2024


Rakstiska izsole “Madonas novada pašvaldības  SIA „Madonas slimnīca” kafejnīcas telpu nomas tiesību izsole”, izsoles identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2024/5/noma, Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, telpu platība: 73,00 m2 (būves kadastra apzīmējums:70010010605002). Nomnieks: SIA “APETITE”, vienotais reģistrācijas Nr.45403053301. Nomas objekta nomas maksa 1,70 EUR (viens euro, 70 centi) (bez PVN) par 1 m2 mēnesī. Nomas līguma termiņš - 5 gadi.


      Atpakaļ