You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 
privātuma politika
attiecībā uz klientu personas datu apstrādi


Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis)
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti un,
ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24.panta 1. un 2.punktu


1.    Terminu skaidrojums

1.                  Noteikumos lietotie termini:

1.1.        Pārzinis – Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003356507, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV-4801;

1.2.        Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Pārziņa pakalpojumus (piemēram, klienti un trešās personas, kuras saistībā ar Pārziņa pakalpojumu sniegšanu klientam nodod Pārzinim vai saņem no Pārziņa jebkādu informāciju; fiziskās personas, kuras apmeklē Pārziņa tīmekļa vietni);

1.3.        Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

2.    Vispārīgie jautājumi

2.                  Iekšējie noteikumi “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” privātuma politika attiecībā uz klientu personas datu apstrādi” (turpmāk arī – Privātuma politika) ir daļa no tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Pārziņa personas datu apstrāde attiecībā uz Klientiem notiek saskaņā ar Regulu.

3.                  Pārzinis rūpējas par Klientu personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Regulu un citiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.

4.                  Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē Klients sniedz personas datus (Pārziņa tīmekļa vietnē, papīra formātā, elektroniskā formātā vai telefoniski) un kādā Pārziņa izvēlētā formā un vidē tie tiek apstrādāti.

5.                  Privātuma politika vispārīgi apraksta Pārziņa veikto personas datu apstrādi. Detalizētāks apraksts par personas datu apstrādi var būt noteikts ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, kas regulē Klientam sniedzamo pakalpojumu sniegšanas kārtību, līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos un tīmekļa vietnē: www.madonasslimnica.lv.

6.                  Arī attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

7.                  Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.    Personas datu apstrādes nolūki un pamats

8.                  Pārzinis personas datus apstrādā šādiem nolūkiem:

8.1.        veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana;

8.2.        Pārziņa tīmekļa vietnes satura uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

9.                  Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pārzinis apstrādā personas datus:

9.1.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis piekrišanu (piemēram, noteiktu pakalpojumu telefoniskai saņemšanai Pārzinis lūdz datu subjekta piekrišanu);

9.2.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, datu subjekts noslēdz līgumu par pakalpojuma saņemšanu);

9.3.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, ārējos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, ārējos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi saimniecisko darījumu apstrādei);

9.4.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, prasījuma tiesību nodibināšana, īstenošana, aizsardzība vai cedēšana).

10.              Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pārzinis apstrādā īpašu kategoriju personas datus:

10.1.    pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu (piemēram, noteiktu ar īpašu kategoriju personas datu apstrādi saistītu pakalpojumu telefoniskai saņemšanai Pārzinis lūdz datu subjekta piekrišanu);

10.2.    pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli (piemēram, ārējos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā).

11.              Pārziņa tīmekļa vietnes satura uzlabošanas un satura pielāgošanas lietotāju vajadzībām ietvaros Pārzinis apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis piekrišanu (piemēram, Klients tiek informēts par to, ka saistībā ar tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanu un satura pielāgošanu Klienta vajadzībām tīmekļa vietne vēlas izmantot sīkdatnes un tiek lūgta Klienta piekrišana).

4.    Personas datu kategorijas

12.              Personas dati tiek iegūti no Klienta un noteiktos gadījumos arī no trešajām personām (piemēram, no ģimenes ārstiem, valsts reģistriem).

13.              Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pārzinis apstrādā lielākoties, bet ne tikai, šādas personas datu kategorijas:

13.1.    identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, personu apliecinoša dokumenta dati, Pārzinim sniegta Klienta parole noteiktu pakalpojumu saņemšanai);

13.2.    kontaktinformācija (piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda);

13.3.    finanšu dati (piemēram, konts bankā);

13.4.    ziņas par sociālo stāvokli;

13.5.    aizbildņu/aizgādņu identifikācijas dati un kontaktinformācija;

13.6.    citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

14.              Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ietvaros Pārzinis apstrādā lielākoties, bet ne tikai, šādas īpašu kategoriju personas datu kategorijas:

14.1.    ziņas par veselības apdrošināšanu;

14.2.    ziņas par veselības stāvokli;

14.3.    ziņas par veiktajām medicīniskajām manipulācijām;

14.4.    ziņas par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

14.5.    ziņas par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu;

14.6.    citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti

15.              Pārziņa tīmekļa vietnes satura uzlabošanas un satura pielāgošanas lietotāju vajadzībām ietvaros Pārzinis apstrādā šādus personas datus:

15.1.    ziņas par to, vai persona piekritusi tam, ka tiek izmantotas sīkdatnes;

15.2.    ziņas par to, kā atbilstoši lietotāja vajadzībām uzlabot tīmekļa vietnes saturu un to pielāgot lietotāja vajadzībām;

15.3.    citas ziņas, par kuru apstrādi Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

5.    Personas datu apstrāde

 

16.              Pārzinis apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

17.              Personas datu apstrādei, tajā skaitā pakalpojumu Klientam sniegšanai un no tās izrietošo saistību īstenošanai, Pārzinis var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas darbības, kā piemēram, Klienta piekļuves paša personas datiem nodrošināšana. Ja izpildot šos uzdevumus Pārziņa sadarbības partneri apstrādā Pārziņa rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Pārziņa sadarbības partneri ir uzskatāmi par Pārziņa datu apstrādātājiem (šeit un turpmāk – saskaņā ar Regulas 4.panta 8.punktu un 28.pantu) un Pārzinim ir tiesības nodot Pārziņa sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

18.              Pārziņa sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Pārziņa prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai Pārziņa uzdevumā.

 

6.    Personas datu aizsardzība

 

19.              Pārzinis aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

19.1.    datu šifrēšanu, pārraidot datus;

19.2.    ugunsmūri;

19.3.    ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

19.4.    citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām intelektuālajām un tehnikas attīstības iespējām.

 

7.    Personas datu saņēmēju kategorijas

 

20.              Pārzinis neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju, izņemot:

20.1.    saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

20.2.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām un institūcijām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

20.3.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

 

8.    Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 

21.              Pārziņa rīcībā esošie personas dati netiek nodoti trešajām valstīm.

 

9.    Personas datu glabāšanas ilgums

 

22.              Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

22.1.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

22.2.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35.punktu);

22.3.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

10.         Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 

23.              Pārzinis sazinās ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos e-pasta adresē: slimnica@madonasslimnica.lv, Pārziņa juridiskajā adresē un telefoniski. Minētajā e-pasta adresē, Pārziņa juridiskajā adresē un telefoniski var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Noteiktos gadījumos Pārzinim var būt nepieciešams identificēt Klientu – šādā gadījumā Klients var tikt lūgts saziņai izmantot Pārziņa norādīto sazināšanās veidu un kārtību (piemēram, analoģiski Privātuma politikas 28.punktā noteiktajam veidam un kārtībai).

24.              Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Daļa Klienta informācijas ir ievietota pašapkalpošanās portālos (piemēram, eveseliba.gov.lv), kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot, ja ārējie normatīvie akti to pieļauj.

25.              Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt[1] Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārziņa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

26.              Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

26.1.    rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

26.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

27.              Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

28.              Pārzinis atbildi Klientam izsniedz Pārziņa telpās vai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, vai elektroniskajā pastā, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

29.              Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

11.         Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 

30.              Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot Pārziņa tīmekļa vietnē (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot Pārzinim un klātienē Pārziņa telpās. Noteiktos gadījumos Pārzinim var būt nepieciešams identificēt Klientu – šādā gadījumā Klients var tikt lūgts saziņai izmantot Pārziņa norādīto sazināšanās veidu un kārtību (piemēram, analoģiski Privātuma politikas 28.punktā noteiktajam veidam un kārtībai).

31.              Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tik pat ērtā veidā, kādā tā dota, tas ir – Pārziņa tīmekļa vietnē, zvanot Pārzinim un klātienē Pārziņa telpās, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

32.              Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

33.              Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

12.         Saziņa ar Klientu

34.              Pārzinis veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

13.         Tīmekļa vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 

35.              Pārziņa tīmekļa vietne var izmantot sīkdatnes.

36.              Pārziņa tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.

 

14.         Citi noteikumi

 

37.              Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Pārziņa tīmekļa vietnē.

38.              Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Pārziņa tīmekļa vietnē.* * * * * * * * * * *

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 
privātuma politika
attiecībā uz nodarbināto personas datu apstrādi


Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis)
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti un,
ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24.panta 1. un 2.punktu


1. Terminu skaidrojums

1.                  Noteikumos lietotie termini:

1.1.        Pārzinis – Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003356507, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV-4801;

1.2.        Nodarbinātais – Pārziņa bijušie, esošie, potenciālie darbinieki un amatpersonas, citas fiziskas personas, ar kurām Pārzinis pastāvējušas, nodibinātas vai plānots nodibināt nodarbinātības vai citas saimnieciskas attiecības (piemēram, pašnodarbinātās personas);

1.3.        Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.


2. Vispārīgie jautājumi

2.                  Iekšējie noteikumi “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” privātuma politika attiecībā uz nodarbināto personas datu apstrādi” (turpmāk arī – Privātuma politika) ir daļa no tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Pārziņa personas datu apstrāde attiecībā uz Nodarbinātajiem notiek saskaņā ar Regulu.

3.                  Pārzinis rūpējas par Nodarbināto personas datu aizsardzību, ievēro Nodarbināto tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Regulu un citiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.

4.                  Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē Nodarbinātais sniedz personas datus (papīra formātā, elektroniskā formātā vai telefoniski) un kādā Pārziņa izvēlētā formā un vidē tie tiek apstrādāti.

5.                  Privātuma politika vispārīgi apraksta Pārziņa veikto personas datu apstrādi. Detalizētāks apraksts par personas datu apstrādi var būt noteikts ārējos un iekšējos normatīvajos aktos, kas regulē Pārziņa un Nodarbinātā nodarbinātības attiecības, līgumos, citos ar nodarbinātību saistītos dokumentos un tīmekļa vietnē: www.madonasslimnica.lv.

6.                  Arī attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Nodarbinātais tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

7.                  Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.


3. Personas datu apstrādes nolūki un pamats

8.                  Pārzinis personas datus apstrādā šādiem nolūkiem:

8.1.        nodarbinātības un grāmatvedības jautājumu risināšanai;

8.2.        Pārziņa tīmekļa vietnes satura uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.

9.                  Nodarbinātības un grāmatvedības jautājumu risināšanas ietvaros Pārzinis apstrādā personas datus:

9.1.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis piekrišanu (piemēram, neatliekamai saziņai Pārzinis lūdz Nodarbinātā tālruņa numuru un e-pasta adresi, Nodarbinātais sniedz informāciju par iespējām saņemt atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem);

9.2.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (piemēram, darbinieks iesniedz CV darba līguma noslēgšanai);

9.3.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, ārējos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi sniegt ziņas par nodarbinātību valsts pārvaldes iestādēm);

9.4.        pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (piemēram, prasījuma tiesību nodibināšana, īstenošana, aizsardzība vai cedēšana).

10.              Nodarbinātības un grāmatvedības jautājumu risināšanas ietvaros Pārzinis apstrādā īpašu kategoriju personas datus:

10.1.    pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu;

10.2.    pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta b) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā (piemēram, Pārzinis noskaidro Nodarbinātā dalību arodbiedrībā, kad saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem tas nepieciešams, lai organizētu darba līguma uzteikšanu);

10.3.    pamatojoties uz Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu – apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli (piemēram, ārējos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi regulāri nosūtīt Nodarbināto veikt veselības pārbaudi).

11.              Pārziņa tīmekļa vietnes satura uzlabošanas un satura pielāgošanas lietotāju vajadzībām ietvaros Pārzinis apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis piekrišanu (piemēram, Nodarbinātais tiek informēts par to, ka saistībā ar tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanu un satura pielāgošanu Nodarbinātā vajadzībām tīmekļa vietne vēlas izmantot sīkdatnes un tiek lūgta Nodarbinātā piekrišana).


4. Personas datu kategorijas

12.              Personas dati tiek iegūti no Nodarbinātā un noteiktos gadījumos arī no trešajām personām (piemēram, no valsts reģistriem).

13.              Nodarbinātības un grāmatvedības jautājumu risināšanas ietvaros Pārzinis apstrādā lielākoties, bet ne tikai, šādas personas datu kategorijas:

13.1.    identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati);

13.2.    kontaktinformācija (piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda);

13.3.    ar darba izpildi saistīti dati (piemēram, darba laika sākums un beigas, nostrādātās stundas, darba novērtējums);

13.4.    finanšu dati (piemēram, konts bankā, darba samaksas aprēķins);

13.5.    ziņas par profesionālo sagatavotību (piemēram, līdzšinējā pieredze un prasmes);

13.6.    ziņas par izglītību (piemēram, pabeigtās izglītības iestādes, apmeklētie profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi).

13.7.    citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

14.              Nodarbinātības un grāmatvedības jautājumu risināšanas ietvaros Pārzinis apstrādā lielākoties, bet ne tikai, šādas īpašu kategoriju personas datu kategorijas:

14.1.    ziņas par veselības apdrošināšanu (piemēram, Pārzinis reģistrē Nodarbinātos, kuriem veicis veselības apdrošināšanu);

14.2.    ziņas par veselības stāvokli (piemēram, lai ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārliecinātos par Nodarbinātā piemērotību paredzētā darba veikšanai);

14.3.    ziņas par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (piemēram, lai ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos kompensētu medicīnisko manipulāciju izdevumus);

14.4.    ziņas par dalību arodbiedrībā (piemēram, kad saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem tas nepieciešams, lai organizētu darba līguma uzteikšanu);

14.5.    citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

15.              Pārziņa tīmekļa vietnes satura uzlabošanas un satura pielāgošanas lietotāju vajadzībām ietvaros Pārzinis apstrādā šādus personas datus:

15.1.    ziņas par to, vai persona piekritusi tam, ka tiek izmantotas sīkdatnes;

15.2.    ziņas par to, kā atbilstoši lietotāja vajadzībām uzlabot tīmekļa vietnes saturu un to pielāgot lietotāja vajadzībām;

15.3.    citas ziņas, par kuru apstrādi datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.


5. Personas datu apstrāde

 

16.              Pārzinis apstrādā Nodarbināto datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

17.              Personas datu apstrādei, tajā nodarbinātības un grāmatvedības jautājumu risināšanai un no tās izrietošo saistību īstenošanai, Pārzinis var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas darbības, kā piemēram, Nodarbinātā piekļuves paša personas datiem nodrošināšana. Ja izpildot šos uzdevumus Pārziņa sadarbības partneri apstrādā Pārziņa rīcībā esošos Nodarbinātā personas datus, attiecīgie Pārziņa sadarbības partneri ir uzskatāmi par Pārziņa datu apstrādātājiem (šeit un turpmāk – saskaņā ar Regulas 4.panta 8.punktu un 28.pantu) un Pārzinim ir tiesības nodot Pārziņa sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Nodarbinātā datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

18.              Pārziņa sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Pārziņa prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai Pārziņa uzdevumā.

 

6. Personas datu aizsardzība

 

19.              Pārzinis aizsargā Nodarbināto datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

19.1.    datu šifrēšanu, pārraidot datus;

19.2.    ugunsmūri;

19.3.    ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

19.4.    citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām intelektuālajām un tehnikas attīstības iespējām.

 

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

 

20.              Pārzinis neizpauž trešajām personām Nodarbināto personas datus vai jebkādu nodarbinātības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

20.1.    saskaņā ar Nodarbinātā skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

20.2.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām un institūcijām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

20.3.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

 

8. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 

21.              Pārziņa rīcībā esošajiem personas dati netiek nodoti trešajām valstīm.

 

9. Personas datu glabāšanas ilgums

 

22.              Pārzinis glabā un apstrādā Nodarbināto personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

22.1.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Nodarbinātais var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

22.2.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”);

22.3.    kamēr ir spēkā Nodarbinātā piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

10.       Piekļuve personas datiem un citas Nodarbinātā tiesības

 

23.              Pārzinis sazinās ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos e-pasta adresē: slimnica@madonasslimnica.lv, Pārziņa juridiskajā adresē un telefoniski. Minētajā e-pasta adresē, Pārziņa juridiskajā adresē un telefoniski var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Noteiktos gadījumos Pārzinim var būt nepieciešams identificēt Nodarbināto – šādā gadījumā Nodarbinātais var tikt lūgts saziņai izmantot Pārziņa norādīto sazināšanās veidu un kārtību (piemēram, analoģiski Privātuma politikas 27.punktā noteiktajam veidam un kārtībai).

24.              Nodarbinātajam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

25.              Nodarbinātajam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt[1] Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Nodarbināto, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārziņa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

26.              Nodarbinātais var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

26.1.    rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

26.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

27.              Saņemot Nodarbinātā pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Nodarbinātā identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

28.              Pārzinis atbildi Nodarbinātajam izsniedz Pārziņa telpās vai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, vai elektroniskajā pastā, pēc iespējas ņemot vērā Nodarbinātā norādīto atbildes saņemšanas veidu.

29.              Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nodarbinātā iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Nodarbinātajam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

11.       Nodarbinātā piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 

30.              Nodarbinātais piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot nosūtot paziņojumu uz Pārziņa e-pasta adresi, zvanot Pārzinim un klātienē Pārziņa telpās. Noteiktos gadījumos Pārzinim var būt nepieciešams identificēt Nodarbināto – šādā gadījumā Nodarbinātais var tikt lūgts saziņai izmantot Pārziņa norādīto sazināšanās veidu un kārtību (piemēram, analoģiski Privātuma politikas 27.punktā noteiktajam veidam un kārtībai).

31.              Nodarbinātajam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tik pat ērtā veidā, kādā tā dota, tas ir – Pārziņa tīmekļa vietnē, zvanot Pārzinim un klātienē Pārziņa telpās, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

32.              Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Nodarbinātā piekrišana bija spēkā.

33.              Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

12.       Saziņa ar Nodarbināto

34.              Pārzinis veic saziņu ar Nodarbināto darba vietā, kā arī izmantojot Nodarbinātā norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

13.       Tīmekļa vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35.              Pārziņa tīmekļa vietne var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.madonasslimnica.lv.

36.              Pārziņa tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.

 

14.       Citi noteikumi

 

37.              Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Nodarbinātajam tā aktuālo versiju.

38.              Pārzinis saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Nodarbinātajam.